Kontaktné údaje

Fakturačné údaje

New Aroma s.r.o.
SNP 1, 95618 Bošany,
Slovenská republika
IČO: 51666651
IČ DPH: SK2120750896

Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK86 0900 0000 0051 6996 1491
SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v registri: OR OS SR v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36360/R.